Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz.U. 2002.42.369)
Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne
2) sporządza poświadczenia
3) doręcza oświadczenia
4) spisuje protokoły
5) sporządza protesty weksli i czeków
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, 
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.